Het beroep

De Allround Schoonheidsspecialist heeft in beginsel dezelfde taken als de Schoonheidsspecialist. Daarnaast voert hij/zij ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de acne-huid, het toepassen van huidverbeterende- en Oosterse massages, het uitvoeren van verschillende wellnessbehandelingen en het toepassen van gespecialiseerde apparatuur. De verantwoordelijkheid in het werk ligt meer op de therapeutische kant van het beroep. Afhankelijk van de aandoening en klachten, past de Allround Schoonheidsspecialist verschillende technieken en materialen toe. Ook voert hij/zij omvangrijke ondernemerstaken uit. Deze opleiding is een specialistische verdieping van het beroep Schoonheidsspecialist en is vergelijkbaar met het MBO niveau 4(NLQF-waardering).

Werkmogelijkheden

Groeimogelijkheden voor de Allround Schoonheidsspecialist zijn werken bij huidtherapeuten of dermatologen, bij privéklinieken, als onderwijsinstructeur, docent of assessor (examinator). Daarnaast is deze opleiding geschikt voor het uitbreiden van de aanvullende en specialistische behandelingen die je beheerst en het verdiepen en verbreden van jouw ondernemerschap.

Praktijk- en Beroepsgericht

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je bij ons praktijk- en beroepsgericht opgeleid. Op die manier krijg je extra bagage mee, namelijk: …’Het vermogen om in iedere situatie de ideale combinatie van kennis, vaardigheden en houding toe te passen’… Op de gecomprimeerde en intensieve gratis praktijklesdagen doe je samen met je medestudenten alle praktijkervaring op die je nodig hebt om een succesvolle 'Allround Schoonheidsspecialist' te worden.

Branche of MBO (crebo)?

Je kunt binnenkort bij Acuive kiezen voor een branche- of een MBO-diploma. Beide zijn erkend en waardevol. Voor wat betreft de vakinhoud zijn de branchediploma’s precies hetzelfde als de MBO-diploma’s. Ze hebben dezelfde vaktechnische eisen van het beroep zowel voor wat betreft de theorie als de praktijk en het ondernemen.

De MBO- of crebodiploma’s hebben naast de vaktechnische onderdelen meer vakken. Dat zijn de generieke vakken zoals rekenen, Nederlandse- en Engelse taal en de leren, Loopbaan & Burgerschapverplichting (vroeger maatschappijleer). Daarnaast moet je voor een MBO-diploma stage lopen (dat heet BPV/beroepspraktijkvorming) en je moet één of meerdere keuzedelen volgen.

Let op: de MBO opleidingen worden op dit moment nog niet aangeboden door Acuive. Mocht je toch kiezen voor een MBO opleiding, dan kun  je je het beste inschrijven bij een ROC.

Waarom zijn aanvullende examens nodig voor een MBO-diploma?

Een MBO-diploma valt onder de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB). Die wet schrijft voor dat een MBO-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook op het kunnen meedoen in de maatschappij. En vervolgens toegang moet bieden tot een vervolgopleiding op een hoger niveau. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het MBO genoemd (opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstroom naar een hoger onderwijsniveau mogelijk maken). Taal- en rekenvaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die nodig zijn om aan deze drie functies te kunnen voldoen.

Toelating

De opleiding 'Allround Schoonheidsspecialist' is een middenkaderopleiding op niveau 4. De branche-opleiding is voor iedereen toegankelijk die in het bezit is van een erkend diploma schoonheidsspecialist.

Mocht je kiezen voor de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist dan gelden daarnaast nog de volgende toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Keuzedelen

Als je een MBO-opleiding hebt gestart na 1 augustus 2016 geldt dat je een of meerdere keuzedelen moet doorlopen. Keuzedelen zijn nieuwe onderdelen van het MBO-diploma. Het is een verbreding of verdieping van de opleiding. Keuzedelen zijn ingevoerd door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OC&W) om meer ruimte te bieden voor maatwerk aan de student. Aan elke opleiding zijn meerdere keuzedelen gekoppeld waaruit een keuze gemaakt kan worden die past bij de situatie van de student.

Beschikbare gekoppelde keuzedelen aan de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist zijn:

 • Cosmetische camouflage
 • Hairstyling
 • Imagestyling
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, niveau 4
 • Pedicure behandeling uitvoeren
 • Sportmassage
 • Visagie

Om het diploma Allround Schoonheidsspecialist te behalen moet je het volgende allemaal kennen en kunnen. Je moet: 

 • specialistische kennis hebben van behandelmethoden voor diverse huidtypen;
 • kennis hebben van psychische, sociale en maatschappelijke invloeden op uiterlijke verschijning (bijvoorbeeld huidziektes, overbeharing, overgewicht);
 • kennis hebben van ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidspsychologie en sociale psychologie;
 • kennis hebben van medicatie, voorgeschreven door de huisarts/dermatoloog en de contra-indicaties bij de acnebehandeling;
 • specialistische kennis hebben van anatomie, fysiologie en pathologie;
 • kennis hebben van specifieke producten, werkstoffen en materialen;
 • kennis hebben over een gezonde leefstijl, voedingsstoffen, stofwisseling, diëten en afslankmethoden;
 • kennis hebben van de invloed van milieufactoren en leef- en voedingsgewoonten op de huid;
 • kennis hebben van veilig zonnen;
 • kennis hebben van fysiologische en chemische reacties van specialistische behandelingen;
 • kennis hebben van de aanverwante disciplines;
 • diverse relevante (specialistische)apparatuur kunnen gebruiken;
 • speciale massagetechnieken kunnen toepassen;
 • methoden voor specialistische huidverbetering en additionele behandelingen kunnen toepassen.

Ook leer je om je eigen bedrijf te starten als manager. Daarvoor moet je:

 • kennis hebben van de markt van de eigen branche;
 • kennis hebben van de onderdelen van een plan voor het starten van een eigen bedrijf als manager;
 • kennis hebben van marketing en PR;
 • kennis hebben van vergroten van je klantenbestand;
 • kennis hebben van relevante wet- en regelgeving bij een eigen bedrijf;
 • basiskennis hebben van financieringsmogelijkheden voor investeringen;
 • begrotingen kunnen opstellen (investerings- en financieringsbegroting);
 • kengetallen kunnen berekenen en interpreteren;
 • kunnen werken volgens de boekhoudcyclus;
 • verschillende typen begrotingen kunnen lezen en begrijpen;
 • prijscalculaties kunnen opstellen (kostprijs, winstmarge, verkoopprijs);
 • kennis hebben van verschillende bedrijfsvormen (eenmanszaak, BV, VOF enz);
 • basiskennis hebben van de financieringsmogelijkheden voor een startend bedrijf;
 • de kas kunnen opmaken;
 • winst- en omzetprognoses kunnen maken;
 • BTW-aangifte kunnen doen;
 • basiskennis hebben van personeelsbeleid (waaronder functionerings-, beoordelings-, sollicitatiegesprekken en verzuim- en begeleidingsgesprekken);
 • kennis hebben van het aansturen van medewerkers;
 • communicatieve en sociale vaardigheden kunnen inzetten.

Al deze kennis en vaardigheden leer je in de branche- of MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist van Acuive.

MBO Allround Schoonheidsspecialist

Als je gaat voor de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist moet je nog meer vakken leren. Behalve bovenstaand kent de MBO-opleiding ook generieke kwalificatie eisen. Dat zijn:

 • Nederlandse- en Engelse taal en rekenen

Van de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist maakt het generieke examenonderdeel ‘Nederlandse taal’ deel uit. De opleiding is een middenkader opleiding niveau 4. Daarvoor is het referentieniveau 3F vastgesteld.

Ook maakt het generieke examenonderdeel ‘rekenen’ deel uit van de MBO Opleiding Allround Schoonheidsspecialist. Voor rekenen op niveau 4 geldt referentieniveau 3F.

Bij een middenkaderopleiding niveau 4 horen ook de generieke eisen voor de Engelse taal. Hiervoor gelden de referentie niveau’s B1 en A2.

 • Loopbaan en burgerschap

Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel loopbaan en burgerschap deel uit.

De referentieniveaus en de kwalificatie - eisen voor de generieke onderdelen zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.

BPV (beroepspraktijkvorming)/stage

BPV staat voor beroepspraktijkvorming, ofwel stage. Om in aanmerking te komen voor een erkend MBO- of crebodiploma moet je ook stage lopen in het vak waarvoor je wordt opgeleid. De BPV bestaat uit het leren in de praktijk bij een bedrijf.

Behalve het verplichte aantal BPV uren die je in het stagebedrijf doorbrengt voer je ook een aantal opdrachten uit en maak je een eindverslag. Om je werk goed te kunnen doen moet je de organisatie leren kennen. Je komt veel nieuwe mensen tegen, waarmee je moet samenwerken. Ieder bedrijf/instelling is anders. Om je te helpen ontvang je de BPV informatie gids. Deze bevat informatie, aftekenlijsten, beoordelingsformulieren en de eisen die aan het eindverslag worden gesteld.

Je loopt voor deze opleiding minimaal 90 uur stage.

Keuzedelen

Zoals je eerder hebt kunnen lezen is het bij een MBO-opleiding wettelijk verplicht om een of meer keuzedelen te volgen. De beschrijving van alle keuzedelen vind je op deze website onder een apart hoofdstuk bovenaan de pagina.

Alle examens, behalve de Centrale Examens Rekenen en Talen, worden afgenomen door Exuive. Dat is een onafhankelijke exameninstelling voor beroepen in de uiterlijke verzorgingsbranche. De examens worden afgenomen op de locatie van CollegePoint in Amersfoort, waar ook alle praktijklesdagen worden gevolgd.

De aanvraagtermijn voor een examen is vier weken. Je kunt elke tweede zaterdag van de maand een of meer theorie-examens afleggen. De praktijkexamens worden kort na de laatste praktijklesdag van een onderdeel gepland.

Eisen (Branche)diploma Allround Schoonheidsspecialist:

Theorie

 • Acne
 • Huidverbeterende massage
 • Shiatsu
 • Additionele behandeling

Praktijk

 • Proeve van Bekwaamheid Acne
 • Proeve van Bekwaamheid Huidverbeterende massage
 • Proeve van Bekwaamheid Shiatsu
 • Proeve van Bekwaamheid Additionele behandeling

Portfolioassessment

 • Bedrijfsvoering, niveau 4

Extra examen eisen MBO diploma Allround schoonheidsspecialist, niveau 4

Nederlands

 • Centraal examen:
  lees- en luistervaardigheden
 • Schoolexamens:
  spreken
  gesprekken voeren
  schrijven

Rekenen

 • Centraal examen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden

Beroeps praktijkvorming

 • bewijsstukken BPV

Loopbaan en burgerschap

 • bewijsstukken inspanningsverplichting

Keuzedelen

 • theorie- en praktijkexamens van de gekozen keuzedelen.

Vooropleiding

Om examens af te kunnen leggen voor de opleiding Allround Schoonheidsspecialist dien je in het bezit te zijn van een erkend diploma schoonheidsspecialist. Verder is een VMBO denk- en werkniveau en een goede beheersing van de Nederlandse taal wel gewenst.

Voor een MBO-opleiding heb je minimaal een VMBO-diploma (kaderberoepsgericht) nodig.

Soms kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van een examen. Neem daarover contact op met een van de medewerkers van Acuive.

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief de lesmap en de boeken, de huiswerkbegeleiding bij de theorielessen, de 12 praktijklesdagen en de ondersteuning door je persoonlijke coach.

De examenkosten vallen hier niet onder. Behalve het volgen van de praktijklessen op school moet je veel thuis oefenen om ook de praktijk zo goed mogelijk te leren beheersen. Daarom heb je voor deze opleiding een materiaalpakket nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dat door de school geleverd. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat je meteen je investeringen kunt terugverdienen.

Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden. 

Kosten branchediploma

Inschrijfgeld €    75,00
Studiegeld* € 1495,00
                                               per maand € 164,45
Boeken/studiemap/opdrachtenmagazine     gratis
Examenkosten Theorie-examen p.st. € 87,50
Examenkosten Praktijkexamen p.st.  € 247,50
Materiaalpakket Allround Schoonheidsspecialist ** € 575,00


* Mogelijkheid tot betaling van studiegeld in maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso. let op: geld lenen kost geld. Daarom brengen wij hiervoor kosten in rekening.

** De materiaalpakketten bestaan uit materialen en producten en zijn zorgvuldig samengesteld op basis van onze praktijk- en examen ervaringen. Omdat wij garanderen dat onze opleidingen van kwalitatief hoogwaardig niveau zijn, is het afnemen van materiaalpakketten verplicht.

Allround Schoonheidsspecialist

Ben je al in het bezit van een erkend diploma Schoonheidsspecialist en wil je binnen korte tijd doorgroeien naar Allround Schoonheidsspecialist? Om daarmee nieuwe doelgroepen, zoals bijvoorbeeld cliënten met acne, te kunnen behandelen waarmee je kunt declareren bij de ziektekostenverzekeraars? En waarmee je je kunt laten registreren bij de ANBOS (Algemene Branche Organisatie Schoonheidsverzorging)? Zoek je een betaalbare en flexibele opleiding waarmee je kunt studeren in je eigen tijd en tempo? Naast bijvoorbeeld je salon, een baan of een druk gezin?

Dat is nu mogelijk! Speciaal voor jou heeft Acuive de Opleiding Allround Schoonheidsspecialist ontwikkeld. Schrijf je nu in en begin meteen!

Het beroep

De Allround Schoonheidsspecialist heeft in beginsel dezelfde taken als de Schoonheidsspecialist. Daarnaast voert hij/zij ook specialistische behandelingen uit, zoals de behandeling van de acne-huid, het toepassen van huidverbeterende- en Oosterse massages, het uitvoeren van verschillende wellnessbehandelingen en het toepassen van gespecialiseerde apparatuur. De verantwoordelijkheid in het werk ligt meer op de therapeutische kant van het beroep. Afhankelijk van de aandoening en klachten, past de Allround Schoonheidsspecialist verschillende technieken en materialen toe. Ook voert hij/zij omvangrijke ondernemerstaken uit. Deze opleiding is een specialistische verdieping van het beroep Schoonheidsspecialist en is vergelijkbaar met het MBO niveau 4(NLQF-waardering).

Werkmogelijkheden

Groeimogelijkheden voor de Allround Schoonheidsspecialist zijn werken bij huidtherapeuten of dermatologen, bij privéklinieken, als onderwijsinstructeur, docent of assessor (examinator). Daarnaast is deze opleiding geschikt voor het uitbreiden van de aanvullende en specialistische behandelingen die je beheerst en het verdiepen en verbreden van jouw ondernemerschap.

Praktijk- en Beroepsgericht

Modern vakmanschap vereist meer dan alleen vakkennis. Daarom word je bij ons praktijk- en beroepsgericht opgeleid. Op die manier krijg je extra bagage mee, namelijk: …’Het vermogen om in iedere situatie de ideale combinatie van kennis, vaardigheden en houding toe te passen’… Op de gecomprimeerde en intensieve gratis praktijklesdagen doe je samen met je medestudenten alle praktijkervaring op die je nodig hebt om een succesvolle 'Allround Schoonheidsspecialist' te worden.

Branche of MBO (crebo)?

Je kunt binnenkort bij Acuive kiezen voor een branche- of een MBO-diploma. Beide zijn erkend en waardevol. Voor wat betreft de vakinhoud zijn de branchediploma’s precies hetzelfde als de MBO-diploma’s. Ze hebben dezelfde vaktechnische eisen van het beroep zowel voor wat betreft de theorie als de praktijk en het ondernemen.

De MBO- of crebodiploma’s hebben naast de vaktechnische onderdelen meer vakken. Dat zijn de generieke vakken zoals rekenen, Nederlandse- en Engelse taal en de leren, Loopbaan & Burgerschapverplichting (vroeger maatschappijleer). Daarnaast moet je voor een MBO-diploma stage lopen (dat heet BPV/beroepspraktijkvorming) en je moet één of meerdere keuzedelen volgen.

Let op: de MBO opleidingen worden op dit moment nog niet aangeboden door Acuive. Mocht je toch kiezen voor een MBO opleiding, dan kun  je je het beste inschrijven bij een ROC.

Waarom zijn aanvullende examens nodig voor een MBO-diploma?

Een MBO-diploma valt onder de ‘Wet Educatie en Beroepsonderwijs’ (WEB). Die wet schrijft voor dat een MBO-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook op het kunnen meedoen in de maatschappij. En vervolgens toegang moet bieden tot een vervolgopleiding op een hoger niveau. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het MBO genoemd (opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstroom naar een hoger onderwijsniveau mogelijk maken). Taal- en rekenvaardigheden worden gezien als basisvaardigheden die nodig zijn om aan deze drie functies te kunnen voldoen.

Toelating

De opleiding 'Allround Schoonheidsspecialist' is een middenkaderopleiding op niveau 4. De branche-opleiding is voor iedereen toegankelijk die in het bezit is van een erkend diploma schoonheidsspecialist.

Mocht je kiezen voor de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist dan gelden daarnaast nog de volgende toelatingseisen:

 • kaderberoepsgerichte leerweg: je hebt een diploma voor lbo, vbo of vmbo;
 • theoretische leerweg: je hebt een diploma voor mavo of vmbo;
 • gemengde leerweg: je hebt een diploma mavo-vbo of vmbo;
 • je hebt een bewijs dat je de eerste drie leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen;
 • je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend op basis van een ministeriële regeling.

Keuzedelen

Als je een MBO-opleiding hebt gestart na 1 augustus 2016 geldt dat je een of meerdere keuzedelen moet doorlopen. Keuzedelen zijn nieuwe onderdelen van het MBO-diploma. Het is een verbreding of verdieping van de opleiding. Keuzedelen zijn ingevoerd door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen (OC&W) om meer ruimte te bieden voor maatwerk aan de student. Aan elke opleiding zijn meerdere keuzedelen gekoppeld waaruit een keuze gemaakt kan worden die past bij de situatie van de student.

Beschikbare gekoppelde keuzedelen aan de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist zijn:

 • Cosmetische camouflage
 • Hairstyling
 • Imagestyling
 • ARBO, kwaliteitszorg en hulpverlening, niveau 4
 • Pedicure behandeling uitvoeren
 • Sportmassage
 • Visagie

Om het diploma Allround Schoonheidsspecialist te behalen moet je het volgende allemaal kennen en kunnen. Je moet: 

 • specialistische kennis hebben van behandelmethoden voor diverse huidtypen;
 • kennis hebben van psychische, sociale en maatschappelijke invloeden op uiterlijke verschijning (bijvoorbeeld huidziektes, overbeharing, overgewicht);
 • kennis hebben van ontwikkelingspsychologie, persoonlijkheidspsychologie en sociale psychologie;
 • kennis hebben van medicatie, voorgeschreven door de huisarts/dermatoloog en de contra-indicaties bij de acnebehandeling;
 • specialistische kennis hebben van anatomie, fysiologie en pathologie;
 • kennis hebben van specifieke producten, werkstoffen en materialen;
 • kennis hebben over een gezonde leefstijl, voedingsstoffen, stofwisseling, diëten en afslankmethoden;
 • kennis hebben van de invloed van milieufactoren en leef- en voedingsgewoonten op de huid;
 • kennis hebben van veilig zonnen;
 • kennis hebben van fysiologische en chemische reacties van specialistische behandelingen;
 • kennis hebben van de aanverwante disciplines;
 • diverse relevante (specialistische)apparatuur kunnen gebruiken;
 • speciale massagetechnieken kunnen toepassen;
 • methoden voor specialistische huidverbetering en additionele behandelingen kunnen toepassen.

Ook leer je om je eigen bedrijf te starten als manager. Daarvoor moet je:

 • kennis hebben van de markt van de eigen branche;
 • kennis hebben van de onderdelen van een plan voor het starten van een eigen bedrijf als manager;
 • kennis hebben van marketing en PR;
 • kennis hebben van vergroten van je klantenbestand;
 • kennis hebben van relevante wet- en regelgeving bij een eigen bedrijf;
 • basiskennis hebben van financieringsmogelijkheden voor investeringen;
 • begrotingen kunnen opstellen (investerings- en financieringsbegroting);
 • kengetallen kunnen berekenen en interpreteren;
 • kunnen werken volgens de boekhoudcyclus;
 • verschillende typen begrotingen kunnen lezen en begrijpen;
 • prijscalculaties kunnen opstellen (kostprijs, winstmarge, verkoopprijs);
 • kennis hebben van verschillende bedrijfsvormen (eenmanszaak, BV, VOF enz);
 • basiskennis hebben van de financieringsmogelijkheden voor een startend bedrijf;
 • de kas kunnen opmaken;
 • winst- en omzetprognoses kunnen maken;
 • BTW-aangifte kunnen doen;
 • basiskennis hebben van personeelsbeleid (waaronder functionerings-, beoordelings-, sollicitatiegesprekken en verzuim- en begeleidingsgesprekken);
 • kennis hebben van het aansturen van medewerkers;
 • communicatieve en sociale vaardigheden kunnen inzetten.

Al deze kennis en vaardigheden leer je in de branche- of MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist van Acuive.

MBO Allround Schoonheidsspecialist

Als je gaat voor de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist moet je nog meer vakken leren. Behalve bovenstaand kent de MBO-opleiding ook generieke kwalificatie eisen. Dat zijn:

 • Nederlandse- en Engelse taal en rekenen

Van de MBO-opleiding Allround Schoonheidsspecialist maakt het generieke examenonderdeel ‘Nederlandse taal’ deel uit. De opleiding is een middenkader opleiding niveau 4. Daarvoor is het referentieniveau 3F vastgesteld.

Ook maakt het generieke examenonderdeel ‘rekenen’ deel uit van de MBO Opleiding Allround Schoonheidsspecialist. Voor rekenen op niveau 4 geldt referentieniveau 3F.

Bij een middenkaderopleiding niveau 4 horen ook de generieke eisen voor de Engelse taal. Hiervoor gelden de referentie niveau’s B1 en A2.

 • Loopbaan en burgerschap

Van elke kwalificatie in dit kwalificatiedossier maakt het generieke examenonderdeel loopbaan en burgerschap deel uit.

De referentieniveaus en de kwalificatie - eisen voor de generieke onderdelen zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Deze bijlage is te vinden op www.s-bb.nl/generieke-eisen en vormt een integraal onderdeel van het kwalificatiedossier.

BPV (beroepspraktijkvorming)/stage

BPV staat voor beroepspraktijkvorming, ofwel stage. Om in aanmerking te komen voor een erkend MBO- of crebodiploma moet je ook stage lopen in het vak waarvoor je wordt opgeleid. De BPV bestaat uit het leren in de praktijk bij een bedrijf.

Behalve het verplichte aantal BPV uren die je in het stagebedrijf doorbrengt voer je ook een aantal opdrachten uit en maak je een eindverslag. Om je werk goed te kunnen doen moet je de organisatie leren kennen. Je komt veel nieuwe mensen tegen, waarmee je moet samenwerken. Ieder bedrijf/instelling is anders. Om je te helpen ontvang je de BPV informatie gids. Deze bevat informatie, aftekenlijsten, beoordelingsformulieren en de eisen die aan het eindverslag worden gesteld.

Je loopt voor deze opleiding minimaal 90 uur stage.

Keuzedelen

Zoals je eerder hebt kunnen lezen is het bij een MBO-opleiding wettelijk verplicht om een of meer keuzedelen te volgen. De beschrijving van alle keuzedelen vind je op deze website onder een apart hoofdstuk bovenaan de pagina.

Alle examens, behalve de Centrale Examens Rekenen en Talen, worden afgenomen door Exuive. Dat is een onafhankelijke exameninstelling voor beroepen in de uiterlijke verzorgingsbranche. De examens worden afgenomen op de locatie van CollegePoint in Amersfoort, waar ook alle praktijklesdagen worden gevolgd.

De aanvraagtermijn voor een examen is vier weken. Je kunt elke tweede zaterdag van de maand een of meer theorie-examens afleggen. De praktijkexamens worden kort na de laatste praktijklesdag van een onderdeel gepland.

Eisen (Branche)diploma Allround Schoonheidsspecialist:

Theorie

 • Acne
 • Huidverbeterende massage
 • Shiatsu
 • Additionele behandeling

Praktijk

 • Proeve van Bekwaamheid Acne
 • Proeve van Bekwaamheid Huidverbeterende massage
 • Proeve van Bekwaamheid Shiatsu
 • Proeve van Bekwaamheid Additionele behandeling

Portfolioassessment

 • Bedrijfsvoering, niveau 4

Extra examen eisen MBO diploma Allround schoonheidsspecialist, niveau 4

Nederlands

 • Centraal examen:
  lees- en luistervaardigheden
 • Schoolexamens:
  spreken
  gesprekken voeren
  schrijven

Rekenen

 • Centraal examen getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden

Beroeps praktijkvorming

 • bewijsstukken BPV

Loopbaan en burgerschap

 • bewijsstukken inspanningsverplichting

Keuzedelen

 • theorie- en praktijkexamens van de gekozen keuzedelen.

Vooropleiding

Om examens af te kunnen leggen voor de opleiding Allround Schoonheidsspecialist dien je in het bezit te zijn van een erkend diploma schoonheidsspecialist. Verder is een VMBO denk- en werkniveau en een goede beheersing van de Nederlandse taal wel gewenst.

Voor een MBO-opleiding heb je minimaal een VMBO-diploma (kaderberoepsgericht) nodig.

Soms kun je in aanmerking komen voor een vrijstelling van een examen. Neem daarover contact op met een van de medewerkers van Acuive.

Kosten

De kosten voor de opleiding zijn inclusief de lesmap en de boeken, de huiswerkbegeleiding bij de theorielessen, de 12 praktijklesdagen en de ondersteuning door je persoonlijke coach.

De examenkosten vallen hier niet onder. Behalve het volgen van de praktijklessen op school moet je veel thuis oefenen om ook de praktijk zo goed mogelijk te leren beheersen. Daarom heb je voor deze opleiding een materiaalpakket nodig. Om teleurstellingen te voorkomen, wordt dat door de school geleverd. Een mooie bijkomstigheid hiervan is dat je meteen je investeringen kunt terugverdienen.

Onze opleidingen zijn vrijgesteld van btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen door derden. 

Kosten branchediploma

Inschrijfgeld €    75,00
Studiegeld* € 1495,00
                                               per maand € 164,45
Boeken/studiemap/opdrachtenmagazine     gratis
Examenkosten Theorie-examen p.st. € 87,50
Examenkosten Praktijkexamen p.st.  € 247,50
Materiaalpakket Allround Schoonheidsspecialist ** € 575,00


* Mogelijkheid tot betaling van studiegeld in maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso. let op: geld lenen kost geld. Daarom brengen wij hiervoor kosten in rekening.

** De materiaalpakketten bestaan uit materialen en producten en zijn zorgvuldig samengesteld op basis van onze praktijk- en examen ervaringen. Omdat wij garanderen dat onze opleidingen van kwalitatief hoogwaardig niveau zijn, is het afnemen van materiaalpakketten verplicht.

Inschrijfformulier Opleidingen / Curussen

Via onderstaand formulier kun je je inschrijven voor een van onze opleidingen of cursussen. Kies eerst je opleiding of cursus. Vul vervolgens jouw persoonlijke gegevens in. Onderaan deze pagina kun je jouw inschrijving bevestigen, waarna je jouw lesmateriaal ontvangt en wij contact zullen opnemen.

Kijk voor de opleidingsspecificaties bij de desbetreffende cursus/ opleiding of themadag.

* = verplichte velden

Selecteer jouw opleiding / cursus*

Vul jouw persoonlijke gegevens in

Let op: betaling per maand of in termijnen is alleen mogelijk indien dit bij de opleiding is vermeld.
Administratie- en inschrijvingskosten bedragen €75,- voor alle opleidingen en €25,- voor cursussen